UBUDASA HAGATI YO KWIZERA IMANA YA YESU NO KWIZERA IMANA ZO MW’IDINI

 

IMANA YA YESU ITANDUKANIYE HEHE N’IMANA IVUGWA N’ABAPADIRI N’ABAPASITORI ?

Mpwemu Yera arabivuga atabihisha ati: « Dusubire ku Vyagezwe no kuri vya Bishingantahe. Ni batavuga ibihwanye navyo, bazoba mu bgirantibuce. (Yesaya 8: 20). Uyu Mpwemu yabanye na Yesu mu buzima bwiwe bwose akiri ngaha kw’isi, niwe yatumye Yesu abaza abanyedini ati: : « None mweho, n’iki catumye murenga itegeko ry’Imana kubw’imigenzo yanyu? (Matayo 15: 3). Iyi Mana ya Yesu izirana no kwivuguruza, ntiyemera ko itegeko ryayo rihinduka naho vyoba vyemejwe n’isi yose. Yesu ntiyigeze yemera inyigisho zishira hejuru amadini zitababaye gushira hejuru ukuri. Yabwiye idini n’abavugabutumwa baryo ngo : « mwa ndyarya mwe, kuko mukwiragira mu kiyaga no ku misozi ngo muhindure n’umwe abe uw’idini yanyu; iy’ahindutse, mutuma abarusha kabiri kuba umwana wa Gehinomu (Matayo 23: 15).

Iyi Mana yaremye urugo rwa mbere hano kw’isi, irushira mw’itongo ryo muri Edeni irubera Imana narwo ruba urugo rwayo. Maz’Iman’irabahezagira iti Ni murondoke, mugwire mwuzure isi muyiganze (Itanguriro 2: 28). Afficher l'image d'origineIyo Mana,  niyo yipfuza kuba n’Imana yo mu rugo rwawe. Iyo Mana yahise ibaha ibifungurwa barya, it‘Ehe ndabahaye ivyatsi vyose vyama utubuto biri  kw’isi yose, n’igiti cose cama ivyamwa birimwo imbuto zavyo, bibabere ivyokurya vyanyu (Itanguriro 1: 29). Imaze kurema urwo rugo rwa mbere rwiza kandi rweranda, n’ukw’Imana yihweza ivyo yaremye vyose, kandi vyari vyiza cane. Buragoroba buraca, uwo n’umusi wa gatandatu (Itanguriro 1: 31).

Ku musi ugira indwi Imana inonosora ibikorwa vyayo yakoze, iruhuka ku musi ugira indwi ibikorwa vyayo vyose yakoze. Nukw’Imana ihezagira uwo musi w’indwi, iraweza, kukw’ariwo Imana yaruhukiyeko ibikorwa vyayo vyose yaremye kandi yakoze (Itanguriro 2: 2-3). Imana imaze kurema aba bantu, ikabahezagira, ikabagaburira, ikabaha n’isabato, yaciye ibaha n’igikorwa bakora.  » Uhoraho ajana wa muntu, amushira mw’itongo ryo muri Edeni ngw’aririme arizigame (Itanguriro 2: 15). Ibi nivyo urugo rwiyubasjhe, kandi rwubaha Imana rukwiye kwama ruzirikana. Urwo rugo rugizwe no kwizera ko Imana ariyo Mwami w’urugo, rukamenya ko rugomba kurya kuvyo Imana irufunguriye buri musi, rukaruhuka isabato y’Imana, kandi rukaba urugo rw’abakozi atari abanebwe.

Ingo z’abantu bataruhuka isabato ntaco zipfana n’ingo z’abantu b’Imana. Mu rugo rweranda rw’i Nazareti, bose barasenga, kandi bagasoma ijambo ry’Imana kandi bagakora. Yesu, yari yamenyerejwe na Yosefu na Mariya kuja ku rusengero kw’isabato, kuva mu bwana bwiwe. « Aja i Nazareti iyo yakuriye; ku musi w’isabato, yinjira mw’isinagogi nkuko yamenyereye, ava hasi ngw’asome (Luka 4: 16).

Urugo ntiruba rwiza kubera ko rutagiramwo imishwano, canke ngo rube rwiza kubera ko rwuzuye abana, inka n’amahera n’ivyokurya. Urugo rugirwa rwiza no kwubaha amategeko y’Uhoraho gusa. Abrahamu na Sara nta bana bari bafise, ariko Imana yaragendera urugo rwabo. Yesu-Kristu, kandi Yesu-Kristu yabambwe, ni we aha urugo rumukunda kwihanganirinira, bakarinda ibibagerageza vyose: ubukene, ingwara, insaku zo mu kibano n’ibindi, « bakemera kw’ari aba kavantara. Abavuga bartyo baba berekana ko barondera igihugu cabo bwite » (Abaheburayo 11: 14-15). Ni vyagenda gurtyo, « Abana bawe bazokikiza ameza yawe bameze nk’imitwe y’uruyuzi. Uko niko umuntu yubaha Imana azohirwa(Zaburi 127: 3-4).

Ibi ntibisaba ngo twarasezeranye imbere y’amategeko, ahubwo bisaba ngo « naragukunze nawe urankunda ». Kuko hariho n’abasezeranye imbere y’amategeko binanira. Mfise vyinshi novuga kur’iyo ngingo, ariko nzobivuga mu cigisho kizokurrikira, mw’izina ryera rya Yesu. Amen.

 

Publié dans : Non classé |le 2 janvier, 2017 |Pas de Commentaires »

Vous pouvez laisser une réponse.

Laisser un commentaire

islamsoufi |
Jésus-Christ sauve |
SEMEZ MA PAROLE |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | J'aimerais devenir musulmane
| lemauxamandine
| Blog du niveau intermédiaire