MBESE YESU YOSHOBORA GUKORESHA ABANTU BACIWE MW’ITORERO CANKE ABO TWITA NGO NTIBAKIJIJWE?

MBESE YESU YOSHOBORA GUKORESHA ABANTU BACIWE MW’ITORERO CANKE ABO TWITA NGO NTIBAKIJIJWE?

Ibaze haje umugore amaze kwahukana n’abagabo batanu, ndetse akaba ari ku wugira gatandatu, akaza kubwiriza ubutumwa bwiza mu kacimbiri/mu kagari ati:  » Ni muze murabe umuntu yambwiye ivyo nakoze vyose », yakwemerwa n’abarokore cangwa abagorozi bangahe? Muri kino cigisho muri kumwe na mwene So musangiye intambara y’umusaraba, Balthasar Miburo

Abagiye gutata igihugu c’i Kanani, arico car’ »igihugu c’isezerano » bashika mu nzu ya maraya yitwa Rahabu, bahaka indaro » (Yosuwa 2: 1) Uwo mumaraya Rahabu niwe Imana yakoreshesheje, ahisha abo bantu baje kugendereza ico gihugu. Yashinze intahe /Yatanze ubuhamya imbere yabo ati:  » “Nzi yuko Uwiteka abahaye igihugu kandi mwaduteye ubwoba, ndetse abari mu gihugu bose mwabakuye umutima, kuko twumvise uburyo Uwiteka yakamije Inyanja Itukura muyigezeho muva muri Egiputa, n’ibyo mwagiriye abami bombi b’Abamori bo hakurya ya Yorodani, Sihoni na Ogi, abo mwarimbuye rwose. Tubyumvise uwo mwanya imitima yacu ishya ubwoba, nta muntu n’umwe mutakuye umutima, kuko Uwiteka Imana yanyu ari yo Mana yo hejuru mu ijuru no hasi mu isi. None ndabinginze, nimundahire Uwiteka ko muzagirira neza inzu ya data nk’iyo mbagiriye, mumpe ikimenyetso cy’ukuri yuko muzarokora data na mama, na basaza banjye na barumuna banjye n’abo bari kumwe, mugakiza amagara yacu ntidupfe.” Abo bagabo baramusubiza bati “Amagara yacu mukijije natwe tuzabitura gukiza ayanyu. Nimutatubūra, Uwiteka namara kuduha igihugu tuzakwitura ineza. Ni iby’ukuri.” (Yosuwa 2: 9-14)

MBESE YESU YOSHOBORA GUKORESHA ABANTU BACIWE MW'ITORERO CANKE ABO TWITA NGO NTIBAKIJIJWE? rahab

Arabakiriye, arabahisha, atanga ubuhamya bw’ukwizera kwiwe, ng’uwo avuye mu buraya , abaye  umwizera, arakijijwe mw’ibanga ata wubizi. « Kwizera ni ko kwatumye maraya uwo Rahabu atarimburanwa n’abatumviye Imana, kuko yakiranye abatasi amahoro (Abaheburayo 11: 31).

Umusamariyakazi, aja kuvoma amazi mu masasita, abandi bayavoma mu gotondo. Niba yari yatinye kujana n’abagore bifitiye abagabo babo mu gitondo, sindabizi. Ico nzi n’uko yahuye n’Umukiza kur’ayo manywa. Ikiganiro yagiriraniye na Yesu, cahinduye ubuzima bwiwe ubutagisubir’inyuma, kiza kurangira abaye umuvugabutumwa. Batangiye bavuga ivy’amazi yo kw’iriba, bihava bicika ivy’amazi y’ubugingo, noneho, bihava bivamwo n’ikibazo c’amoko: Umugore ntiyihanganiye kubona uwo badasangiye ubwoko amusaba amazi, kandi amoko yabo ntiyacan’uwaka.  » Uno musamariyakazi aramubaza ati: Wewe ur’Umuyuda none unsaba amazi ute, jewe nd’Umusamariyakazi?… Yes’ati: Iy’uba war’uzi ingabire y’Imana ukamenya n’uwugusavye amazi uw’ariwe, nawe uba umusavye, nawe akaguha amazi y’ubugingo » (Yohani 4:-10). Abanyoye ku mazi y’ubugingo, ivy’amoko ntaco biba bikibabwira. Ico gisigara ar’ikibazo co muri kahise. Uwu mugore yumvise ko umenga s’ibisanzwe kuvugana n’umuntu ahambaye.

  Noneho batandukira ivy’abagabo. Yes’ati: Genda uhamagare umugabo wawe uheze ugaruke. Umugore ati nta mugabo mfise (Yohani 4: 16-17). Yesu atangura kumuharurira/kumubarurira abagabo amaze kuvako, umugore yumva agize isoni n’ubwoba, atangira kuvugishwa. Iki kiganiro cabaye ciza cane, ku buryo uwo mugore yibagira n’uko yar’aje kuvoma, asiga umubindi kw’iriba, aja kuvuga ubutumwa mu gacimbiri ngo » Ni muze murabe umuntu ambariye ivyo nakoze vyose. Ashobora kuba ariwe Kristu (Yohani 4: 29). Iryo jambo ryahuruje abantu isinzi. Benshi mu Banyesamariya barizera, bivuye kur’uwo mugore.

Zakayo we, ivyiwe murabizi, ukuntu Yesu yinjiye iwe. Kw’irembo abanyedini baridondomba ngo Yesu ntiyar’akwiye kwinjira mu nzu y’umunyavyaha, ariko Zakayo bimutera ivyishimo no gukizwa (Luka 19: 1-9). Koruneliyo yasenze Imana, abwira ubutumwa, abakozi biwe akir’umupagani, atanga n’amaturo, kuburyo marayika yamutumweko ngo : » Gusenga n’ubuntu bwawe vyaduze/vyazamutse, biba icibutso imbere y’Imana (Ivyakozwe n’Intumwa 10: 4)

Kuba rero, mu gacimbiri i wanyu bataguha ni rwere, kuba mu rusengero waraciwe canke uri mu bihano, kuba utarinjira mu rusengero, ntibivuga ko ata gikorwa wokorer’Imana ngo cemerwe. Reka guterwa ubwoba n’abayoboke b’idini, canke abashingantahe bazi kuvuga kugusumvya. Abagore nkawe nkumbure bashobora kuba bakurusha igitenge ciza, bakaba ari abaririmvyi bo mu rusengero, ariko weho baraguciye kubera imvo/impamvu ntazi. Ushobora kuba ur’umusore, bakaba bakwagiriza ko abakobwa b’abandi ariwe wabamaze ubater’inda, canke ubafata ku nguvu. Ushobora kuba ur’umukobwa, abandi bati ntushobora kuja ku ruhimbi ngo wakire ifunguro ryera kuko utwite ikinyendaro, canke ko wafatiwe mu busambanyi… Ushobora kuba uzwi kw’irigara i wanyu ko urya amadeni ntiwishure, ko ur’umubeshi. Ushobora kuba uzi ivyaha wakoze vyinshi, twebwe tutazi. WEWE NI WEWE IRI JAMBO RY’IMANA RISHAKA UWU MUSI. NGW’INO. Umwam’agize ati : Humura,  » Enda ngw’ino twitature, niko Uhoraho agize. Naho ivyaha vyawe vyotukura tukutuku, bizokwera derere nk’urubura, naho vyotukura nk’agahama, bizohinduka nk’ubwoya bw’intama y’umweru. Jewe ni jewe nsibanganya ibicumuro vyawe, kand’ivyaha vyawe sinzovyibuka ukundi (yesaya 1: 18 na 43: 25)

Ariko hariho ukuntu ushobora kugiriranira ibiganiro n’Umukiza wawe, idini ritabizi, abagabo bo ngaho mu gacimbiri batabizi, bakama bakubona ngo uri wa wundi naho  » IZINA RYAWE RYARAMAZE KWANDIKWA MW’IJURU, AYABO AKIRI MU GITABO C’URUPFU.

Va hasi ukore rero. Gusa ico nguhanuye » Nta rubanza nguciriye, genda ntuze wongere gucumura » (Yohani 8: 11). Ku bisigaye, Umukiza yakijije Rahabu yari indaya, agakiza umusamariyakazi yavanye n’abagabo benshi, agakiza Zakayo igisuma/ umujura, agakiza Koruneliyo umusirikare w’umupagani, wewe nawe aragukijije,  » Va hasi utambuke »  (Ivyakozwe n’Intumwa 3: 6). Genda uvug’ubutumwa, utangure ukore ivyiza. Ivyo abarokore nabagorozi bazokuvuga, ivyo ababanyi bazovuga, wiyihorerere wigire nk’uwutabibona, wigire nk’uwutavyumva. Erega y’Umurwayi n’umuganga iyo bari mu cumba co gusuzumirwamwo, hashobora kuba ibanga, abari hanze ku murongo batazi. Umuganga mwiza wo mw’ijuru rero arakubwiye ngo: “Abazima si bo bifuza umuvuzi, keretse abarwayi… Sinazanywe no guhamagara abakiranuka/abagororotsi, keretse abanyabyaha.”(Matayo 9: 13-14)

« . Uwiteka aguhe gukizwa mur’aka kanya keza, mw’izina ryera rya Yesu.men.

Publié dans : Non classé | le 29 juillet, 2016 |Pas de Commentaires »

IGIHE CO GUSENGERANIRA, KW’ITALIKI YA 29/07/2016

 

NAMBA KU BANDI NTARI INTUMWA…

Namba ku bandi ntar’intumwa, ariko kuri mwebwe ndiyo: kuko mur’ikimenyetso mu Mwami c’uko nd’intumwa (1Abakorinto 9: 2).

IGIHE CO GUSENGERANIRA, KW'ITALIKI YA 29/07/2016 81bgX%2BnmNNL

Intumwa Paulo yagize ikigeragezo c’abantu bamugwanya, abandi bakirema mwo ibice bavuga ngo « Jewe nd’uwa Paulo, uwundi ati Jewe nd’uwa Apolo », uwundi ati:  » Jeho nd’uwa Kefa; uwundi ati Jewe nd’uwa Kristu (1Abakorinto 1: 12). Kwar’ukutamenya kwari mu mitwe y’Abakristu b’i Korinto, nkuko bibonrka mu bakristu bo mur’iki gihe. Mbega Kristu aragabanijemwo ibice? Canke Paulo yarababambiwe? Canke mwabatijwe mw’izina rya Paulo? Nshimira Imana yuko ata n’umwe nabatije muri mwebwe …(1Abakorinto 1: 13).

Uko biri kwose, abakozi ba Kristo, bigisha ukwubaha amategeko y’Imana, bakaruhuka isabato nka Yesu na Paulo n’Intumwa,  bategerezwa kuvuga rumwe, bakaba bamwe kuko bose baba bashaka kugeza abantu ku musaraba wa Kristu. Abigisha ibice, ngo ntiwemere uwu ntiwemere uwu, jewe ni jewe mfise ukuri kuruta kanaka s’abakozi ba Kristu, n’isabato baruhuka, jewe irangora kwemera. Mu bahakana ivyagezwe?amategeko, ubu butumwa ntibwokwemerwa neza. Natwe sibo tubwira. Aha, ndiko ndavuga abantu bayobowe na ya bendera yanditswe ngo: « Aho ni ho kwihangana kw’abera kuri, bitondera amategeko y’Imana bakagira kwizera nk’ukwa Yesu (Ivyahishuwe 14: 12). Abo bari musi y’iyo bendera, nibo babwirwa ngo: « ikizokwereka bose ko mur’abigishwa banje n’uko muzoba mukundana » (Yohani 13: 35). Yesu ntayabwiye iryo jambo intumwa ziruhuka dimanche, yaribwiye intumwa zitondera amategeko yiwe zikaruhuka n’Isabato yera, ari nabo bozanya ibirenge nkuko bategetswe ngo na Yesu ngo:  » Nuko rero ko jewe mbogeje ibirenge, ndi Shobuja n’Umwigisha, namwe mukwiye kwozanya ibirenge. Kuko mbahaye akarorero, kugira ngo uko jewe mbagiriye, abe ariko namwe mugira (Yohani 13: 14-15) bakagumbirana nk’aberanda nkuko vyanditswe ngo: « Muramukanishe ukugumbirana kwera (Abaroma 16: 16).

Ibi ndabivuze kugira ngo mumenye ukuri kwose. Nta nyungu nshatse mur’iki gikorwa, ariko nditanga ijoro n’umutaga, kugira ngo umwe wese muri mwebwe aze aboneke nk’umuntu w’Imana mu gihe « Umwana w’umuntu » azoserukira. « Kukw’abakoze neza ico gikorwa c’ibanga ryabo, bironkera igishingo ciza c’ubushizi bw’amanga bwinshi mu kwizera Kristu (1Timoteyo 3: 13).

Iki cigisho ndazi ko mutagitahura mwese. Ariko abo tumenyeranye kandi bakurikiye ivyo navuze kuva mu matangura, baragitahura. Ni naba nibeshe, murabimbwira. Ariko ndubahutse, ndabivuze nka Paulo nti:  » Namba ku bandi ntar’intumwa, ariko kuri mwebwe ndiyo: kuko mur’ikimenyetso mu Mwami c’uko nd’Intumwa (1Abakorinto 9: 2). Sinshatse kuvuga ngo mbaye intumwa nka Petero canke Yakobo, ariko nshaka ko tuzishimana vuba cane muri ca gitondo ciza c’ukuzuka kwa mbere. Niho niyumvira, nkifuza umw’umwe muri mwebwe ko yokwama  abishingir’intahe/ abihamya mu Mwami ati:  » Jeho nzoraba mu nyonga zawe ngororoka, nikanguye nzonyurwa n’ishusho yawe (Zaburi 17: 15). Aho rero nipfuza ko mwese tuzoba turi kumwe.  » Kand’abagize ubwenge bazokayangana nk’ugukayangana ko mw’itazanure ry’ijuru, n’abashikanye benshi ku bugororotsi bazokwaka nk’inyenyeri ibihe bitazoshira (Daniyeli 12: 3).  Mbese wumva wovuga uti Amen, kur’iki cigisho, ukabwira n’abandi umugisha kigusigiye? Uwiteka akugirire neza abane nawe gushika kuri wa musi, mw’izina ryera rya Yesu. Amen.

 

AMAKURU MU MURIMO

Haciye imisi ntanguye kuvugana na bamwe bamwe kuri telephone, turemeshanya, kandi n’abazi ko bampaye inumero nkaba ntarabahamagara nabo nzobahamagara. Niwaba wemera iki gikorwa, ntutinye kumpa numero yawe, nawe nzoguhamagara.

ABO DUSENGERA

Twisengere ubwacu kuko turakeneye kubana n’Imana no guhinduka  vy’ukuri. Dusengere Barakamfitiye, Jacqueline, Veronique, Meschack,  Izabayo, Madeleine na Emmanuel, kuko bavuga ko bumva cane ijwi ry’Imana ribahamagarira gushaka kuyitunganira no kugendana nayo bubaha amategeko yayo. Dusengere vy’umwihariko, Cedrick, Annick, John, Donatien, na Lea, kugirango ingingo bafashe yo kwama baruhuka isabato ibere n’abandi urugero rwiza. Abo bose mvuze, bafise umugambi wo kuvuga ubutumwa mu misi yo kubaho kwabo, navyo tubishimire Imana kandi tubasengere bakomeze.Dusengere abariko barafata ingingo yo gutangura kuruhuka isabato ubwa mbere. Dusengere abavuga ko babuze akazi kugirango Uhoraho abiyereke. Mur’abo dusengerte cane Rosine, afise ikibazo kimukomereye. Niba har’uwomenya aho yomubonera akazi na gatoyi, ntatinye kubitumenyesha. Har’abandi bakeneye amasengesho cane, bavuga ko bipfuza gusubira kuvyuka no gukurikirana izi nyigisho. Abo ni nka Ndayisenga, Jani Darike, Tuyishimire Paccy, Lambert, n’abandi. Dusengere Sandrine avuga ko afise ikibazo kimurembeje, ariko sindamenya icarico, mugabo Imana yo irakizi. Dusengere iki gikorwa muri rusangi, kugirango Uhoraho aduhe umugisha, abari kumwe natwe babandanye gufata ingingo yo kwihana no kugendana n’Imana mu buzima bwabo. Dusengere abantu bafise uruhumyi kubera idini ryahagaze imbere yabo rikababuza kwemera Ivyanditswe Vyera.

 

Publié dans : Non classé | le 29 juillet, 2016 |Pas de Commentaires »

NIWAB’UR’UMWANA W’IMANA…(4)

 

ICIGISHO CA KANE DUKURA MU BIGERAGEZO SATANI YAGERAGERESHEJE YESU MU BUGARAGWA/MU BUTAYU: Niwaba ur’Umwana w’Imana…

Mu kugerageza Yesu, mu bigeragezo bibiri: ica mbere n’icanyuma, Satani yatanguje aya majambo ngo:  » Ni waba ur’umwana w’Imana… »

Yesu yar’azi neza ko ar’umwana w’Imana. Ariko niba warasomye ibisubizo vyose yahaye Satani, yamweretse Ivyanditswe Vyera gusa, kandi vyo mw’Isezerano rya kera ngo: « Umuntu ntatungwa n’umutsima gusa (Gusubira mu Vyagezwe 8: 3). « Usenge Uhoraho Imana yawe, ube ariyo usaba yonyene « Gusubira mu Vyagezwe 6: 3) Ntukagerageze Uhoraho Imana yawe » Gusubira mu Vyagezwe 6: 16).

Har’abantu bihaye kutesha ubushobozi Ivyanditswe Vyera vyo mw’Isezerano rya kera, cane cane iyo babonye ko bitajanye n’ivyo idini ryabo ryabigishije. Yesu n’Intumwa ziwe ntibigeze bakoresha Igitabo c’Isezerano rishasha. Bakoresheje ivyo abahanuzi bavuze gusa, mu kwerekana ko Yesu ari we Kristu. Umusi Yesu yazuka, yahuye n’abigishwa babiri b’i Emausi, bariko baravugana ukuntu Yesu yapfuye. Bari bihevye, ariko  » Atangurira kuri Mose no ku bavugishwa n’Imana bose, abasobanurira mu vyanditswe vyose ivyanditswe kuri we (Luka 24: 27). Asezera abigishwa biwe, imbere yo kuduga mw’ijuru, « Maze arababwira ati “Aya ni amagambo nababwiraga nkiri kumwe namwe, yuko ibyanditswe kuri jye byose mu mategeko ya Mose, no mu byahanuwe no muri Zaburi bikwiriye gusohora/ gushika.”Maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe n’ibyanditswe, ati “Ni ko byanditswe ko Kristo akwiriye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu, kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rye, bahereye kuri Yerusalemu (Luka 24: 44-47).

NIWAB'UR'UMWANA W'IMANA...(4) arton6687

Kuvuga ko tudashobora kwemera ukuri tubitewe n’uko kuri mw’isezerano rya kera, n’ukuyoba/ n’ukuzimira rwose. Paulo igihe yigisha Abayuda b’i Roma bamugisha impaka/bamuhaririza, « arabasobanurira, ashingira intahe ivy’ubwami bw’Imana, abemeza ivya Yesu, abikuye mu vyagezwe/mu mategeko ya Mose no mu vy’abavugishwa n’Imana, ahera mu gitondo ashitsa ku mugoroba. Maze bamwe bemera ivy’avuze, abandi ntibavyemera (Ivyakozwe n’Intumwa 28: 23-24). N’ubu niko biri, ubutumwa bwo mw’Isezerano rya kera burerekana neza ko Kristu ar’urya yabambwe, ariko bwemera bamwe abandi ntibabwemera. Mur’iyi misi y’imperuka, har’abahisemwo kwemera uwundi Yesu bahawe n’amashengero yabo, Yesu ngo azirana n’amategeko ya Mose. Isezerano rya kera na rishasha aruzuzanya.

Ni waba ur’umwana w’Imana rero… Ibuka Ivyanditswe vyera. Ntukunde ko umwansi aguter’ubwoba, umwereke neza, ko  » Handitswe ngo ». Erega, Umwansi nawe arazi Ivyanditswe, n’abakozi biwe barazi Ivyanditswe, ariko bavuga ibibashigikira gusa ngo ibinyoma vyabo bishinge imizi. Kubw’ubushobozi bw’Imana, uzobona amajambo yose yo guhindura ubusa ivyo binyoma vyabo.  « Ndakwihanikiriza mu nyonga z’Imana no mu za Kristo Yesu azocira urubanza abazoba bariho n’abazoba bapfuye, kandi no kubwo kuboneka kwiwe n’ubwami bwiwe, uvuge Ijambo ry’Imana, uhore ugavye mu gihe gikwiye no mu kidakwiye,  Ukore igikorwa c’umuvugabutumwa, ushitse igikorwa c’ibanga cawe » (2Timoteyo 4: 1, 2, 5).  Yesu, ntabesha, yarabisezeranye. Mugihe uzoba uhanganye n’abafudika Ivyanditswe Vyera kubera inyungu zabo, yagize ati:, « Mpwemu Yera uwo Data azorungika mw’izina ryanje, azobigisha vyose, kand’azobibutsa ivyo nababwiye vyose. » Kandi ururimi ruzohagurukira kukuburanya, uzorutsinda (Yohani 14: 26 na Yesaya 54: 17) Urugamba ntirugwanwa n’abiyemera berekana ko ar’abakristu kandi badafise ivyemezo vy’ubukristu bwabo. Ariko mwubahe Kristu mu mitima yanyu, muhore mwiteguye kwishura umuntu wese ababajije inyanduruko y’ivyizigiro biri muri mwebwe, ariko muri n’ubugwaneza mutinya, mufise imitima itarimw’ijwi ribagiriza ikibi, kugirango kuvyo muvugwa nabi, abatuka ingeso zanyu nziza zo muri Kristu bamaramare (1Petero 3: 15-16).

Uwiteka akugirire neza, nk’umwana wiwe vy’ukuri. Mw’izina ryera rya Yesu. Amen.

J’aimeAfficher plus de réactions

CommenterPartager

Publié dans : Non classé | le 29 juillet, 2016 |Pas de Commentaires »

NIWABA UR’UMWANA W’IMANA…(3)

ICIGISHO CA GATATU DUKURA MU BIGERAGEZO SATANI YAGERAGERESHEJE YESU MU BUGARAGWA/MU BUTAYU(Luka 4: 9-12)

Amujyana i Yerusalemu, amuhagarika ku gasongero k’urusengero aramubwira ati “Niba uri Umwana w’Imana, ijugunye hasi kuko handitswe ngo ‘Izagutegekera abamarayika bayo bakurinde’, kandi ngo ‘Bazakuramira mu maboko yabo ngo udakubita ikirenge ku ibuye.’ ” Yesu aramusubiza ati “Haravuzwe ngo ‘Ntukagerageze Uwiteka Imana yawe.’ ” (Luka 4: 9-12)

Iki kigeragezo gikunze guhitana abantu biyemera ngo bafise ukwizera kutajegajega. Ni musome neza: Satani ntiyinjije Yesu mu rusengero ariko yamunyujije inyuma yarwo, imuhagarika hejuru ku gatwe karwo, ku munara. Uko niko abantu bamwe, Satani ababuza kwinjira ahera cane ho mw’ijuru, ngo babone ubwiza bw’amategeko y’Imana, ngo bayihe icubahiro gikwiye. Ariko uwo mwansi abatwara akoresheje intumwa ziwe, akabereka ko barengeye vyose, ko amategeko atabaraba,  ko bashobora gukora ibitangaro bashatse vyose, abantu bose babaraba, ku buryo ngo atacago co mur’iyi si cobahangara.Kuko baba bageze ku gatwe k’urusengero nyene.  Burya ivyo ugira vyose, « ikigira ico kimaze, n’ukwitondera amategeko y’Imana » (1Abakorinto 7: 19). Mbega none amategeko tuyahinduze ubusa ukwizera? Eka namba, ahubwo ukwizera tugushigikize amategeko (Abaroma 3: 31)

Abantu bageze kur’urwo rwego rwo ku gatwe k’urusengero, bashobora no kurya amadeni, canke bakemera ibintu birengeye ubushobozi bwabo bitwaje ngo Imana yabo iri kw’isonga. Bumva ivyiza vyose vyotaha i wabo, baririmba ngo bafise imana y’akatabonetse. Bashaka kugaragara neza hose no muri vyose ngo babe intashikirwa. Bahora baza kwemera ko bibeshe iyo bakorokeye hasi nyene, maze ukwizera kwabo kukagaragara ko kwari ukwa magendo. Imana ikora ibitangaro hato nahato/vuba navuba, ititaye ku mategeko yayo, s’Imana yo mu rusengero rw’i Yerusaremu. Iyo n’Imana yo ku gatwe k’urusengero. War’uzi ko gukora ibitangaza, gukiza ingwara, kwirukana abadayimoni, gufungura ijuru nka Eliya imvura ikagwa, kumanur’umuriro uvuye mw’ijuru,ko ivyo vyose bitererekana ko ur’umukozi w’Imana? Kuko, na Satani yobikora: »kandi ikora ibimenyetso bikomeye, imanura umuriro uva mu ijuru ugwa mu isi mu maso y’abantu. Iyobesha abari mu isi ibyo bimenyetso yahawe gukorera imbere ya ya nyamaswa (Ivyahishuwe 13: 13-14). Icerekana ko ur’umukozi w’Imana n’uko wubaha amategeko yayo gusa. » Uwuvuga ngo ndamuzi, ntiyitondere amategeko yiwe, n’umubeshi ntakuri kuri muri we(1Yohani 2: 4).

Urugamba rwo kurwanya amategeko, ruhora rukomera iyo Satani yumvise ko har’uwuvuze ko isabato nayo iri mu mategeko y’Imana. VYOSE SATANI YOVYIHANGANIRA ARIKO ICO KIRAMUNANIRA. Nivyo kuko ikimenyetso c’uko tur’ubwoko bw’Imana koko, kibonekera mu kwitondera isabato yayo: « Ndi Uwiteka Imana yanyu, mujye mugendera mu mategeko yanjye, mukomeze amateka yanjye kandi muyakurikize, kandi mujye mweza amasabato yanjye abe ikimenyetso hagati yanjye namwe, kugira ngo mumenye yuko ndi Uwiteka Imana yanyu (Ezekiyeli 20: 19-20) Ubwo abanka isabato y’Imana, mwese murazi isabato bakunda iyariyo: yo kumusi wa mbere w’indwi: Dimanche/icyumweru.

NIWABA UR'UMWANA W'IMANA...(3) saintarey_eglise_clocher

 

Erega, benshi bahendwa n’ivyo babona canke bumva, bakibagira ko » Gipfu ar’umugore w’indegeteranyi… Yicara ku muryango w’inzu yiwe, no ku ntebe ku gatwe hejuru… ngw’ahamagare abahahita. Ariko wa wundi ntaba azi ko ariho imizimu iri, kandi kw’abatumire biwe baba i bwina i kuzimu (Imigani 9: 13-15, 18). Uwu mugore avugwa hano, abiga ubuhanuzi mwese murazi ko ar’ishengero. Mu gihe abakobwa biwe bakoresha ndirimbo nawe akavuza inkengeri/inzogera zivugira ku gatwe k’inzu yiwe, abahita barinjira iwe. Hari vyinshi vyabaye mu bayoboke b’amashengero amw’amwe, abantu benshi bapfira mur’ico kinyoma, kandi bari bazi neza ko ata Mana yabibatumye. Ariko babonye ukuntu Satani abaha ivyo basavye, n’ukuntu ibitangaza bikorwa, bumva vyobagora kuvuga ko bakorera mu kinyoma. Aba, nibo Bibliya ivuga ngo: « Benshi bazombwira kuri wa musi ngo: Mwami Mwami, ntitwar’abantu bawe, ntitwavugishwa mw’izina ryawe, ntitwasenda abadayimoni mw’izina ryawe, ntitwakora ibitangaza vyinshi mw’izina ryawe? Niho nzobajinjiburira nti ntaho nigeze mbamenya, mviraho mwa bakor’ibizira mwe (Matayo 7: 22-23).

Yesu yari gushobora kwerekana neza ko ar’Umwana w’Imana kandi ko akir’umusore, agasimbira hasi kandi ntavunike. Ariko ntiyashatse kwumvira Satani. Kuko iyo wumviye Satani witwaje ngo ur’Umwana w’Imana, uba werekanye ko Satani iguhaye akazi, kandi ko ushoboye kugakora. N’uko rero nayo ihita itangura kugukoresha ivyo yishakiye. Wamaze kwemera ko witwa umukozi w’Imana, wishimikije gusa ko ur’umuntu wemewe mu bo musengana, ariko utazi no gusenga iyo ugeze i wawe. Wiyemeza gukora ibitangaza, ariko udashobora kwikorera igitangaza na kimwe ngo uhindure kamere yawe. Wibajije ko ushoboye vyinshi kubera ko wize, canke kubera ko watoranijwe ngo uze gukora amahugurwa, ariko mu mibereho yawe tutazi, wishwe n’irari ryo kwipfuza, ishari, ibiterasoni n’ibindi. Reka kwemera gukora ibikurengeye, ahubwo « Wubahe Imana, witondere amategeko yayo, kuko ari vyo bibereye rwose umuntu wese, Kukw’Imana izoshira igikorwa cose mu rubanza, bo n’ikintu cose gihishijwe, ar’ikibi ar’iciza  » (Umubwiriza/Umusiguzi 12: 13-14) Niba war’ugifise umugambi wo gukorera mur’iyo nzira, ukaba ar’umuhungu canke umukobwa, ukaba ur’umugabo canke umugore, bireke, uce bugufi imbere y’Imana. Satani azoguter’ingorane ndabizi, azokugwanya, ariko umubwire uti: « Ntukagerageze Uhoraho Imana yawe » (Luka 4:12). Manuka, uve ku gatwe k’urusengero. Warageragejwe, uremera, kandi waratsinzwe. Tukubona mw’ipantalo ugenda ariko ur’umupfu. Tukubona mu bitenge ugenda ariko ur’umupfu. Yesu ati : »Uvugwa kw’uri muzima ariko ur’uwapfuye (Ivyahishuwe 3: 1). Kandi ko dukorana n’Imana, turabinginga, ntimuhabwe ubuntu bw’Imana ngo mubupfushe ubusa (2Abakorinto 6: 1). Uhoraho aguhe kugarukira hagufi, mw’izina ryera rya Yesu. Amen

Publié dans : Non classé | le 29 juillet, 2016 |Pas de Commentaires »

UBUBASHA BWO GUHAMAGARIRA ABANDI KWAKIRA AGAKIZA

UBUBASHA BWO GUKORA SHARE/PARTAGER  

Bukeye bw’aho, Yohana yongera guhagararana n’abigishwa be babiri. Yitegereza Yesu agenda aravuga ati “Nguyu Umwana w’intama w’Imana.” Abo bigishwa bombi bumvise avuze atyo, bakurikira Yesu. Yesu arahindukira abona bamukurikiye arababaza ati “Murashaka iki?” Baramusubiza bati “Rabi, (risobanurwa ngo: Mwigisha) ucumbitse he?” Arababwira ati “Nimuze murahabona.” Barajyana babona aho acumbitse. Hari nk’isaha cumi, baherako bamarana na we umwan…ya burira. Andereya mwene se wa Simoni Petero, yari umwe muri abo babiri bumvise Yohana bagakurikira Yesu. Abanza kubona mwene se Simoni aramubwira ati “Twabonye Mesiya” (risobanurwa ngo: Kristo). Amuzanira Yesu, na we aramwitegereza aramubwira ati “Uri Simoni mwene Yona, uzitwa Kefa.” (Risobanurwa ngo: ibuye). Bukeye bwaho Yesu ashaka kujya i Galilaya. Abona Filipo aramubwira ati “Nkurikira.”

Filipo uwo yari uw’i Betsayida, umudugudu w’iwabo wa Andereya na Petero. Filipo abona Natanayeli aramubwira ati “Uwo Mose yanditse mu mategeko, n’abahanuzi bakamwandika twamubonye. Ni Yesu mwene Yosefu w’i Nazareti.” Natanayeli aramubaza ati “Mbese i Nazareti hari icyiza cyahaturuka?” Filipo aramusubiza ati “Ngwino urebe.”Kenshi iyo nanditse ivyigisho nkunda kubona ko facebook inyereka abantu bavyohereje/babirungikiye abandi. Ndibaza ko bavyereka incuti n’abagenzi kubera ko nabo vyabafashije (Yohani 1: 37-46).

UBUBASHA BWO GUHAMAGARIRA ABANDI KWAKIRA AGAKIZA meeting-bible-study-group-54964330

Har’igihe facebook inyereka ko hariho abantu bohereje/barungitse ibyigisho nanditse ku nshuti zabo. Ndibaza ko babigira kuko nabo biba byabafashije. Niko vyagenze no ku ntumwa za mbere za Yesu. Ni waba wasomye neza ico gice co mu butumwa bwanditswe na Yohani, usanga Yohani yaramenye Yesu, amwereka abigishwa biwe babiri. Andereya mwene se wa Simoni Petero, yari umwe muri abo babiri bumvise Yohana bagakurikira Yesu. Abanza kubona mwene se Simoni aramubwira ati “Twabonye Mesiya” (risobanurwa ngo: Kristo). Amuzanira Yesu.  Yesu yahamagaye Filipo, ubwo i Betsaida haba habonetse abigishwa batatu. Filipo  nawe yakura Natanaeli. babaye bane; na wa wundi tutamenye izina. Babaye batanu. Ijambo ry’Imana rivuga ngo: « N’uko ijambo ry’Imana riragwira, abigishwa bararondoka cane i Yerusaremu, abaherezi/abasaserdoti benshi cane bumvira ukwizera »(Ivyakozwe n’Intumwa 6: 7). Kubw’ububasha bw’Imana, uko nikwo igikorwa gitangura ari gito, ariko kikagira ubushobozi n’abakirwanya bakakirwanirira. Aba basaserdoti bari muri bamwe bagwanya Yesu, bamwe bakanamwicisha.

Uko niko mwese mukwiye gukora, ni mwaba mubona ko igi gikorwa gihesha Imana icubahiro, mukwiye kurungikira abandi ibi vyigisho dutanga.  » Kand’ubu butumwa bwiza bw’ubwami buzovugwa mw’isi yose, ngo bube ikimenyetso kibere icabona amahanga yose, maze umuhero uzoja uza » (Matayo 24: 14). Ntidushaka kuba ivyamamare ariko twipfuza ko ishimwe n’icubahiro ry’Imana yacu bigera kuri bose mw’izina ryera rya Yesu. Amen

Publié dans : Non classé | le 28 juillet, 2016 |Pas de Commentaires »

NI WABA UR’UMWANA W’IMANA (2)

ICIGISHO CA KABIRI DUKURA MU BIGERAGEZO SATANI YAGERAGERESHEJE YESU MU BUGARAGWA/MU BUTAYU(Luka 4: 5)

Umwanzi/Umwansi aramuzamura amwereka ubwami bwose bwo mu isi mu kanya gato, aramubwira ati “Ndaguha ubu butware bwose n’ikuzo/icubahiro ryabwo, kuko ari jye wabugabanye/ nabuhawe kandi mbugabira uwo nshaka wese. Yesu aramusubiza ati “Handitswe ngo ‘Uramye/Usenge Uwiteka Imana yawe, abe ari yo ukorera yonyine.’ ” (Luka 4: 5-8)

Uwo mwansi yaduganye Yesu umusozi, ntiwibaze ngo wewe azokubabarira. Afise ukuntu yereka abahungu n’abakobwa ibibera mw’isi vyose uko ashatse mur’iki gihe, kandi benshi akababesha ko nabo bashobora kuvyitirirwa ni bamupfukamira bakamusenga. Hari benshi basigaye birirwa imbere ya za televiziyo zabo, barara baraba za videos, baraba amasanamu y’ibibera mu bihugu vyo hanze, ibibi n’ivyiza. Ubwo buryo bwo kwereka umuntu ubwami bw’isi yose mu kanya gato, Satani arabufise. Ariko nawe afise uwumurusha ubushobozi, nico gituma atashoboye kubukoresha mu myaka yose yamaze agwanya ingoma y’Imana. Iyi misi turimwo  ni mibi cane kuko ubu Satani yararekuriwe kubukoresha. No mur’urwo rugamba rwo kugusha abantu mu kaga akoresheje ubwo buhinga, aribwo benshi bita ITANGAZAMAKURU, Imana irabandanya kurwanya Satani, igatuma abantu bayo, gukoresha ubwo buhinga mu kuvuga ubutumwa ngo bagarure abahungu n’abakobwa b’Imana « kuko Umwansi yabamanukiye afise inzigo nyinshi, aziko afise igihe gito » (Ivyahishuwe 12: 12).

Mu mateleviziyo no kuri za internet, niho benshi bumvira amakuru yo mpande zine z’isi, bagashobora kubona, ukuntu abahinga mu vyo kwica bakora, ukuntu abagumutsi bagumukana abategetsi, ukuntu abasambana basambana ku buryo butigeze bubaho, iibinyoma vyose vy’abategetsi b’ibihugu canke b’amadini bakabibona bakavyumviriza, abantu bigira ibigirwamana bahabwa impundu nk’Imana yo mw’ijuru bakababona, abatamba bambay’ubusa n’ibindi vyinshi… Ibi bituma imitima ya benshi ihunga-bana, bakumva nabo bashaka kumera nkabo babona mu mashusho, cane cane iyo ibicumuro bikorwa bizana amafaranga menshi. Abakinyi b’umupira n’izindi nkino ba rurangiranwa barasengwa nk’Imana, amazina yabo niyo avugwa gusa, izina rya Yesu ntirivugwa. Abakobwa bazi kwambara ubusa bariko barakora ibirori, amasports, intambo, nibo bahabwa amashi menshi, nibo batahukana imiliyoni z’amadolari, noneho umwana wese akavuka ashaka kumera nka bakuru biwe abona ku mbonesha kure no kuri internet… Satani rero iyo yereka abahungu n’abakobwa bacu ivyo bintu, ababwira ngo: « Nuko numpfukamira ukandamya/ukansenga, buriya bwose buraba ubwawe.” (Luka 4: 7). Weho rero muntu w’Imana, ivyo bintu, ntukabijemwo. Kuko ubutumwa bwiza buvuga ngo: « Nuko ntimugafatanye na bo, kuko kera mwari umwijima none mukaba muri umucyo mu Mwami wacu. Nuko mugende nk’abana b’umucyo (Abefeso 5: 7-8).

Umwanya wataye uja gusenga abantu nkawe, ukiyita « umufana wabo », ndakwinginze ngo  wumve ko urya mwanya uzowubazwa ni wakomeza mur’iyo nzira mbi. « Ivyo ni vyo mwagenderamwo kera, nkukw’ivy’iyi si bigenda, mwumvira umwami w’abaganza ikirere, niwe mpwemu ikorera mu bantu b’intabarirwa. Kandi natwe twese twahora muri bo kera mu kwifuza kw’imibiri yacu, tugakora ivyo imibiri n’imitima yacu bigomba, kandi mu kameremere kacu twar’abo kurakirwa nk’abandi bose (Abayefeso 5: 2-3). Sinkubujije kumviriza amakuru canke gusoma, ariko kwumviriza canke gusoma amakuru bisanzwe, no kwigira umugaragu canke « umufana ».

NI WABA UR'UMWANA W'IMANA (2) prayer-jesus

Abahungu bacu n’abakobwa bacu bakwiye kwirinda ico cose gituma bacika ibigirwamana mu bandi. Nico gituma na Yesu ca gihe yagaburira abantu ibihumbi bitanu,  atashaka na gato ko abantu bamwamamaza. We yar’aziko ar’Imana, ariko kubera wewe na jewe, yashaka kuduha iki cigisho, « Yesu amenye ko bagira bamufate ngo bamugire umwami, asubira ku musozi ari wenyene gusa. Ahejeje gusezera ishengero, aduga umusozi gusenga yiherereye. Bwagorovye ariyo wenyene gusa (Yohani 6: 15; Matayo 14: 23). Ndakwinginze ngo mu gihe uzobona ko abantu bagukunze, baguha icubahiro, ntuze wiyumve ko ur’agakomeye, ariko bigufashe kwiherera usenge ubwire Imana ko ariyo ikwiye ishimwe n’icubahiro cose. Amen.

Abantu barava muhira bakaza no mu nzu y’Imana bambaye nk’abagiye mu kabare, ngo n’abo mu bihugu vyateye imbere niko bambara. Kuko abo bantu baba baragiriraniye amasezerano na Satani yo kumusenga, kugirango bibonere ubutware n’ikuzo/icubahiro vyo mur’iyi si, ivyo guhesh’Iman’icubahiro ntaco biba bikibabwira. No mu rusengero, usanga umugabo canke umusore,  umugore canke umukobwa bambaye uko bishakiye kugirango babone ababakubitiza ko akajisho. Abo bantu bakaba igitsitaza mu materaniro, ahovuye umugisha hakava umuvumo. Bariya bantu wita abo mu bihugu vyateye imbere, Bibliya ibita abo mu bihugu vyasubiy’inyuma, mur’aya majambo ngo:  » Ubwiza bwawe ni bwo bwateye umutima wawe kwishyira hejuru, kubengerana kwawe ni ko kononnye ubwenge bwawe, nakujugunye hasi ngutangariza imbere y’abami kugira ngo bakwitegereze (Ezekiyeli 28: 17). Ubwo bwiza werekana ngo tubone ko ubengerana, ntibuzoshika mu gihugu c’ubwiza kireka wisubiyeko, ugaca bugufi. « Maze mu gishingo cy’ibihumura neza hazoba umunuko, mu gishingo cy’umweko hazaba umugozi, ahabaga umushatsi utsibye hazaba uruhara. Mu cyimbo cyo kwambara ikoti ryiza bazokenyera ibigunira, ahari ubwiza hazoba inkovu » (Yesaya 3: 24).

Abandi bigira abaririmvyi bakabuhariwe, kugirango baronke amashi menshi, za amen na za Halleluya zohawe Imana bakumva ko aribo bakwiye kuzihabwa. Abandi bigira abapasitori n’abavugabutumwa b’akatabonetse: Bakavuga amajambo asosa, atwenza/ asetsa, bgahimba imigani n’ibitekerezo biteye ukubiri n’ivyo tusoma mu Vyanditswe Vyera, bakazana inkuru z’akataraboneka, kugirango abantu baze bavaravuga ngo Amem amen. Intumbero ya vyose kukaba ar’ukubona abantu babatangarira, bakwiza hose ishimwe ryabo. Ivyo bintu nivyo Satani akunze gukoresha mur’ibi bihe, kugirango bizanire icubahiro n’amahera menshi uwo bita umukozi w’Imana naho muvy’ukuri aba ar’umugaragu wa Satani. »Kandi no muri mwebwe ubwanyu hazokwadukamwo abantu bavuga ibigoramye kugira ngo bakwegere abigishwa inyuma zabo » (Ivyakozwe n’Intumwa 20: 30)

Abakozi b’Imana b’ukuri bakwiye kurangwa no guca bugufi, badashaka kwigira ivyamamare, badashaka gutungishwa n’uko intama zabo ari nyinshi kandi zikamwa menshi, ariko bakishira musi y’ukuboko kw’Imana y’Inyabushobozi yonyene, ishemagizwa,niyo Mwami w’Abami,uganza abaganza, niyo yonyene ifise ukudapfa, iba mu muco utegerwa, ata muntu yigeze kuyibona, atawushobora kuyibona. Icubahiro n’ubushobozi budashira, bibe ivyayo. Amen (1Timoteyo 6: 15-16)

Publié dans : Non classé | le 28 juillet, 2016 |Pas de Commentaires »

NI WABA UR’UMWANA W’IMANA… (1)

ICIGISHO CA MBERE DUKURA MU KIGERAGEZO SATANI YAGERAGEJE YESU MU BUGARAGWA/MU BUTAYU(Luka 4: 5)

NI WABA UR'UMWANA W'IMANA... (1) 2uptN-CGXpB7XhkExeUgwx97tpQ

Tumenyereye kwumva iyi nkuru y’ukuntu Satani yagerageje Yesu, ariko hariho amabanga amw’amwe benshi tudasobanukiwe mur’ivyo bigeragezo. Tugiye kuvyiga kimwe ku kindi, ariko cane cane ikigeragezo ca kabiri, kuko nico kirimwo amabanga ahambaye. Muri kumwe na mwene so musangiye intambara y’umusaraba Balthasar Miburo

Yesu yuzuzwa Umwuka Wera, ava kuri Yorodani ajyanwa n’Umwuka mu butayu, amarayo iminsi mirongo ine ageragezwa n’Umwanzi. Muri iyo minsi ntiyagira icyo arya, nuko ishize arasonza. Umwanzi aramubwira ati “Niba uri Umwana w’Imana, bwira iri buye rihinduke umutsima.”Yesu aramusubiza ati “Handitswe ngo ‘Umuntu ntatungwa n’umutsima gusa.’ ”Umwanzi aramuzamura amwereka ubwami bwose bwo mu isi mu kanya gato,aramubwira ati “Ndaguha ubu butware bwose n’ikuzo ryabwo, kuko ari jye wabugabanye/nabuhawe kandi mbugabira uwo nshaka wese. Nuko numpfukamira ukandamya/ukansenga, buriya bwose buraba ubwawe.” Yesu aramusubiza ati “Handitswe ngo ‘Uramye/usenge Uwiteka Imana yawe, abe ari yo ukorera yonyine.’ ” Amujyana i Yerusalemu, amuhagarika ku gasongero k’urusengero aramubwira ati “Niba uri Umwana w’Imana, ijugunye hasi kuko handitswe ngo ‘Izagutegekera abamarayika bayo bakurinde’, kandi ngo ‘Bazakuramira mu maboko yabo ngo udakubita/ntukubite ikirenge ku ibuye.’ ”Yesu aramusubiza ati “Haravuzwe ngo ‘Ntukagerageze Uwiteka Imana yawe.’ ” Umwanzi arangije ibyo amugerageresha byose aramureka, amutega ikindi gihe (Luka 4: 1-13).

Mu kigeragezo ca mbere, Satani yashatse gutegesha Yesu akaja mu nda, kuko izi ko no muri Edeni vyayoroheye gukoresha icaha Eva iciye mur’iyo nzira. Eva nawe akagikoresha Adamu umugabo wiwe. Ndabinginze ngo abantu muzi ko dufatanije urugendo rwo kuja mw’ijuru, mwirinde ingeso yo kurya ivyo mubonye vyose, kurira aho ubonye hose, gusangira n’abo ubonye bose, canke kwakira ivyo baguhaye vyose. Abenshi muri twebwe, uko niko Satani yabatwaye, bagenda ubutakigaruka. Ubutumire butavanako turungikirwa/twoherezwa n’abatizera, bikatunanira kwihangana, tukabakurikira mu birori bidahesha Imana icubahiro, tugasangira nabo tukarya tukanywa hamwe nabo, ivyo, nivyo bizotuma dutakaza umurongo ku buryo tudakeka na gato.  » Ariko umushumba/umugaragu mubi niyibwira mu mutima wiwe ati: Databuja aratevye/aracatinze, maz’agatangura … gusangira n’imborerwa, shebuja w’uwo mushumba azoza mu gihe atamwiteze no mugihe atazi, azomucamwo kubiri, amusangize umugabane wiwe n’indyarya; niho hazoba amarira no kuryanya insya z’amenyo (Matayo 24: 48-51). Ariko mwirinde ngo imitima yanyu ntiremerwe no kudandahirwa no kuborewa n’umwitwarariko w’ivy’ubu bugingo, ng’uwo musi ntubazeko giturumbuka nk’umutego; kuko ariko uzoshika ku bantu bashagaje mw’isi yose. Mwame mugavye musenge mu bihe vyose, kugirango mushobore guhunga ivyo vyose bigira bibeho, ngo muhagarare imbere y’Umwana w’umuntu(Luka 21: 34-36).

Ntakibanza kiriho ca ba mpema yuzuye, ba mpemukendamuke. Ubu bwami bw’Imana bwabikiwe abihangana gusa. Ikigeragezo c’ivyokurya no kunywa cagushije benshi mu vyaha no mu vyago. Nico gutuma mugomba gufata igihe co kugira imyimenyerezo yo kwisonzesha/imyitozo yo kwiyiriz’ubusa, kugirango mushobore kuganza irari ryo kurya ivyo mubonye vyose canke kubirira aho ubonye hose, canke gusangira n’abaribo bose. Erega, GUPFA KURYA NIKWO GUHEMUKA! Tuvuze kwiyiriz’ubusa, ntituvuze bimwe vyo kwiyiriz’ubusa kuko twabitumwe n’ishengero. N’ukugira ngo  » umwe wese ku giti ciwe », mushake kwezwa, kuko uwutejejwe atazobona Umwami » . Mwizigame, ntihagire umuntu adashikira ubuntu bw’Imana(Abaheburayo 12: 14, 15).

Reka mbibutse akantu gato ariko katesheje ibanga umugabo: Esau yakunze kurya agapfunsi k’ibiharage, yemera gutakaza iteka ryo kuba Samuragwa (Abaheburayo 12: 16). Inda, inda, inda! Musenge rero  mushize ko umwete, kuko umwansi wanyu muragendana ntaho muzomushira: Inda, inda, inda. Uhoraho aduhe kwihanganira uwo mwansi wa twese, mw’izina ryera rya Yesu. Amen

Publié dans : Non classé | le 27 juillet, 2016 |Pas de Commentaires »

IGIHE CO GUSENGERANIRA, ITARIKI 28/07/2016

Ku wa gatatu ariwo wa kane w’isabato (Mercredi) no kuwa nyuma ariwo musi wo kwitegurira isabato (Vendredi): sakumi na zibiri ku masaha y’i Bujumbura/Kigali

NTUTUJANE MU BITWOSHA NABI, ARIKO UDUKIZE WA MUBI (Matayo 6: 13)
Iki cigisho kirungikiwe abantu 55.

 

Mu cigisho giheruka, twarize vyinshi ku bijanye no kubumbwa n’ivyo dufise, mu kwirinda irari ry’ivy’isi, kuko « inkunzi y’amahera ntizohazwa n’amahera (Umusiguzi 5: 10). Twarize ijambo ryiza ryuzuye impanuro zinza ngo : « Icyakora koko kubaha Imana iyo gufatanije no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi, kuko ari nta cyo twazanye mu isi kandi nta cyo tuzabasha kuyivanamo. Ariko ubwo dufite ibyo kurya n’imyambaro biduhagije tunyurwe na byo, kuko abifuza kuba abatunzi bagwa mu moshya no mu mutego, no mu irari ryinshi ry’ubupfu ryangiza, rikaroha abantu mu bibahenebereza bikabarimbuza. Kuko gukunda impiya ari umuzi w’ibibi byose, hariho abantu bamwe bazirarikiye barayoba, bava mu byo kwizera bihandisha imibabaro myinshi. Ariko wowe ho muntu w’Imana ujye uhunga ibyo, ahubwo ukurikize gukiranuka, kubaha Imana, kwizera, urukundo, kwihangana n’ubugwaneza (Bibliya Yera mu Kinyarwanda_1Timoteyo  6: 6-11).

IGIHE CO GUSENGERANIRA, ITARIKI 28/07/2016

Kur’uwu mugoroba, icigisho kiza kubanziriza aya masengesho, kidukangurira gusaba Imana Data wa twese ngo « aturinde ibitwosha nabi, ariko adukize wa mubi ». Bibliya ivuga ko hariho abantu bari bamogoreye gukora ibibi, nyuma ya vyose Uhoraho arabareka bakurikira ivyo bahisemwo, gushika n’aho vyabahitanye… Umwe ni Balamu, yari yabaye umuntu w’Imana w’umwizigirwa, ariko agira umutima muke w’ubukungu, kuko yabonye ivyo Balaki mwene  Sipori umwami w’i Mowabu amurungikiye nka ruswa yo kuza kuvuma Abanyisirayeli. Imana yonyene yaramubwiye ngo:  » Ntuze ujane nabo, kandi ntuze uvume abo bantu, kukw’ar’abahezagiwe. Bukeye Balamu aravyuka abwira abo bamenyekana ba Balaki, ati: Ni mwigire, mwisubirire i wanyu, kuko Uhoraho yanse kunyemerera ko tujana » (Guharura/Kubara 22: 12-13).

 

Shebuja w’abo bantu ntiyarekeye aho, ariko yiyemeje gutuma abandi bakomeye, kandi abarungikana n’ibintu vy’agaciro, kugirango Balamu ave mu vyo gutinya Uhoraho ariko akorere iyo mari. Balamu yar’azi ko Imana idahinduka nkatwe abantu, ariko kubera inda ndende, yabwiye abo bantu bavuye mu gipagani ngo: Ni murare hano iri joro, ndabe ico Uhoraho yongera kumbarira (Guharura 22: 19). Aha niho vyose vyapfiriye kuko yemeye kuraza intumwa za Satani mu nzu kandi azi neza ko Uhoraho atisusubirako.  « Imana iza kuri Balamu mur’iryo joro iramubarira iti: « Abo bantu usangwa baje kuguhamagara, PFA KUVA HASI, ujane nabo; mugabo ico nzokubarira cose, uze ube arico ukora gusa (Guharura 22: 20). Imana yari yabonye ko agatima ka Balamu gatanguye kurebagana kubera ivyo bintu umwami w’i Mowabu yamurungikiye, asanga yoba ahomvye atabikoreye. Nico gituma Imana yakoresheje iri jambo ngo : « Pfa kuva hasi ujane nabo ». 

 

Balamu ntiyarinze ko ba bagabo bamuhamagara.  » Bukeyeye Balamu aravyuka, ashira amatandiko ku ndogoba yiwe ajana na ba bamenyekana b’i Mowabu (Guharura 22: 21). Mur’urwo rugendo, ntako  umumarayika w’Uhoraho atakoze  ngo amutangire, ariko biranka biba ivy’ubusa, bigera naho n’indogoba yiwe ibumbura umunwa iravuga iti: « Umpoye iki kunkubita gatatu kose? (Guharura 22: 28). Kuko iyo ndogoba yari yabonye ko umumarayika w’Imana ayitangira, ariko Balamu kubera ko yari yahumwe amaso no gushaka ubutunzi, ntiyigeze abona uwo mumarayika.  Yageze kwa Balaki, Imana imugoba ururimi, yagirango aravuga akavuga ivyo guhesha umugisha Abanyisiraeli. Ico kiraka caramunaniye guca, kuko Imana ariyo yaciye ihagarara kw’isonga ry’ururimi rwiwe ngo ntahave arogotwa. Balamu yabonye ikiraka kimunaniye guca, yiga ayandi mayeri, atumirira Abanyisireli kuza kwifadikanya n’abo bapagani mu misi mikuru yo gusenga ibigirwamana vyabo. Abasore b’Abanyisraeli babonye ukuntu inkumi zo mu gipagani ca Mowabu zitamba n’ukuntu abapagani bakora ibiterasoni, barabagomwa, basambana nabo. Balamu yar’ageze kuco yashaka, kuko « mission » yiwe kw’ar’uguteza umuvumo ubwoko bw’Imana kugira ngo yibonere  » ubukungu/ifaranga ».

 

Nivyo abana b’Israeli baraguye mu caha, « Ishavu ry’Uhoraho riraziriringa. Uhoraho abarira Mose ati: Jana n’abakuru bose baganza abantu. umanike abakoze ivyo imbere yanje, ubanikire ku zuba, kugira ngo ishavu ryanje rikaze rive ku Bisirayeli (Guharura 25: 3-4). Ikiza carateye, Abanyisiraeli barahona kubera inda ndende ya Balamu. Ariko ntivyamuhiriye. Haraciye imisi, bimeze nk’ibigiranye. Nyuma habaye urugamba rukaze hagati y’Abanyisraeli n’abantu bo mur’ivyo bihugu, bica ba bantu b’abanyavyaha, barwana n’Abamidiyani nkuko Uhoraho yabariye Mose; bica uwuhungu wese, bica abami batanu, na Balamu mwene Beyori bamwicisha inkota. (Guharura 31: 7-8). Mur’iyo ntambara bari bagiriye impuhwe abagore n’abakobwa n’abana, ariko Mose  arababaza ati:  » Mbega abagore n’abakobwa mwabaretse bose?Erega abo nibo bacumuje mwebwe Abisirayeli kw’Uhoraho ngo mumuhemukire mu vyabaye i Peyori, babitewe n’inama za Balamu, bituma ikiza gitera ishengero ry’Uhoraho. Nuko rero ni mwice umuhungu wese mu bana, n’umugore n’umukobwa wese yigeze kuryamana n’umugabo. Ariko abigeme bose batigeze kumenya icitwa  umugabo mubareke, mubitungire (Guharura 31: 15-18). Aba bigeme nibo gusa bakize, bakijijwe n’uko batigeze biyanjanjwako mur’ivyo birori vy’urukuzasoni vyabera mu gipagani. Aba bigeme bahavuye bahinduka Abanyisraelikazi, baharurwa mu bwoko bw’Imana kubwo kwirinda kwabo. Iki naco nyene n’icigisho ku bakobwa bacu: Uwuri n’amatwi yo kwumva ni yumve.

 

Abirinda ivyaha vyo mur’iyi misi  mibi turimwo, mibi gusumba imisi ya Sodomu na Gomora, nibo bazocika abanyagihugu bo muri Yerusaremu ho mw’ijuru. Ntimwemere rero gutwarwa n’ivy’isi, ariko dusabe Imana, kugirango abagabo n’abagore, abahungu n’abakobwa twese hamwe bantu b’Imana, dukorere Imana mur’iyi misi twihanganye. Abazotwarwa n’amaronko y’ivy’isi nka Balamu, bazicwa n’inkota y’Uhoraho, ntibazogeramu  gihugu twasezeraniwe.  Ariko Uhoraho azoturinda, ntazohemukira ubwoko bwiwe, ‘ Kuk’ubwami, n’ubushobozi n’icubahiro ar’ivyiwe, ibihe bidashira. Amen (Matayo 6: 13) .

IVYO DUSENGERA

Twisengere ubwacu kuko turakeneye kubana n’Imana no guhinduka  vy’ukuri. Dusengere Barakamfitiye, Jacqueline, Veronique, Meschack,  Izabayo, Madeleine na Emmanuel, kuko bavuga ko bumva cane ijwi ry’Imana ribahamagarira gushaka kuyitunganira no kugendana nayo bubaha amategeko yayo. Dusengere vy’umwihariko, Cedrick, Annick, John, Donatien, na Lea, kugirango ingingo bafashe yo kwama baruhuka isabato ibere n’abandi urugero rwiza. Abo bose mvuze, bafise umugambi wo kuvuga ubutumwa mu misi yo kubaho kwabo, navyo tubishimire Imana kandi tubasengere bakomeze.Dusengere abariko barafata ingingo yo gutangura kuruhuka isabato ubwa mbere. Dusengere abavuga ko babuze akazi kugirango Uhoraho abiyereke. Har’abandi bakeneye amasengesho cane, bavuga ko bipfuza gusubira kuvyuka no gukurikirana izi nyigisho. Abo ni nka Ndayisenga, Jani Darike, Tuyishimire Paccy, Lambert, n’abandi. Dusengere iki gikorwa muri rusangi, kugirango Uhoraho aduhe umugisha, abari kumwe natwe babandanye gufata ingingo yo kwihana no kugendana n’Imana mu buzima bwabo. Dusengere abantu bafise uruhumyi kubera idini ryahagaze imbere yabo rikababuza kwemera Ivyanditswe Vyera.

Publié dans : Non classé | le 26 juillet, 2016 |Pas de Commentaires »

BAZOJANA IMODOKA N’AMAPIKIPIKI VYABO KURONDERA UHORAHO ARIKO NTAWE BAZOBONA!

BAZOJANA AMASHO YABO N’INKA ZABO BAJA KURONDERA UHORAHO, ARIKO NTIBAZOMUBONA (Hoseya 5: 6).

Har’abantu benshi bumvise ubutumwa bwiza, bavunira agati mu ryinyo, bakaba badashobora kugira ico baheba mu bukungu bwabo kugirango igikorwa c’Imana giter’imbere. Abakene baritanga, bagatanga umwanya, bagatanga n’utwo boriye, gushika aho Yesu nawe abashingira intahe ngo:  » Uwu mupfakazi w’umworo ashikanye ibirengeye ivyo bose batereye mu masandugu; kuko bose bashikanye ku  bisagutse, a…riko we ku bworo bwiwe, ashikanye ivyo yar’afise vyose (Mariko 12: 43-44). Akoze uko ashoboye, ankoreye igikorwa ciza (Mariko 14: 8).

BAZOJANA IMODOKA N'AMAPIKIPIKI VYABO KURONDERA UHORAHO ARIKO NTAWE BAZOBONA! 944630440

Ariko har’abantu bagize amahirwe yo kubona ubutunzi, bagira imigisha mu ndimiro no mu myuga bakora, bibagira ko vyose babihawe n’Uhoraho. Iyo bihanganye ngo bagiye mu rusengero, amaturo yabo usanga ar’utuntu twacagutse, utwo babasubije aho bagiye kugura amafanta, canke i igihe bariko baragura ivyo bipfuza vyose vy’irari ryabo. Ubutumwa bwiza buravuga kur’abo bagabo no kur’abo bagore, eka mbere no ku basore n’abakobwa bameze bartyo, ngo  » Kuko muzoba mwaranse gukoreranira Uhoraho Imana yanyu n’umunezero n’umutima ukunze, mugifise umurengera wa vyose, nico gituma muzokorera abansi banyu, abo Uhoraho azobagomorera kubatera, mufise inzara n’inyota, mwambaye ubusa muburaniwe muri vyose (Gusubira mu Vyagezwe 28: 47-48). Aba bansi bashobora kuza mu buryo atari bumwe, si ngombwa ngo baze bagwana nkuko tubimenyereye. Igihe kigiye kugera, ndetse mu bihugu vyinshi carashitse, aho abantu basigara bipfuza gusenga Imana ngo bayihe amashikanwa bitagikunda. Igihe co gukorera Imana tukayiha amaturo n’umutima ukunze n’iki turimo, nayo imbere si heza ku bantu bishimira ubutunzi bwabo. « Haj’ubugesera, bazorondera amahoro bayabure. Ivyago bizogerekerana n’ibindi, ibihuha bigerekerane n’ibindi, bazojaja gushaka ku muherezi ngo bumveko har’ico yoba yeretswe, kuko ivyagezwe bizobura ku muherezi n’inama zibure ku bashingantahe b’inararibonye (Ezekiyeli 7: 25-26).

Bazojana amasho yabo n’inka zabo kurondera Uhoraho, ariko ntibazomubona (Hoseya 5: 6), kuko igihe kizoba carabashiranye.  Bazojana imodoka n’amapikipiki yabo, bashake no gutanga amahera bafise yose kuri za comptes zabo ariko igihe kizoba carabarenganye. « Bazoshiburira amafeza (amahera) yabo mu nzira, n’amazahabu yabo azobabera nk’igihumane; amahera n’amazahabu vyabo ntibizoshobora kubarokora ku musi wo kuraka kw’Uhoraho, ntibizohaza imitima yabo canke ngo bihaze inda zabo, kuko vyababereye igitsitaza co kubagwisha mu bicumuro (Ezekiyeli 7: 29). Erega niko Mpwemu Yera yavuze ngo: Inkuzi y’amahera, ntizohazwa nayo (Umusiguzi 5: 9)

Ibi bikwiye gutuma twibaza, niba muvy’ukuri turiko turarondera ubwami bw’Imana canke niba turondera ivy’isi gusa. Burya  » kubaho kw’umuntu ntikuva kuvyo atunze, naho yoba afise ibihinda (Luka 12: 15). Uhoraho abahe kugirirwa neza no gutahura iri jambo,  » kukw’igihe kiri hafi » (Ivyagishuwe 1: 3), mw’izina ryera rya Yesu. Amen

Publié dans : Non classé | le 24 juillet, 2016 |Pas de Commentaires »

WIHANGANE BAZOTSINDWA MW’IZINA RYA YESU!

BASHOBORA KUGUSEREREZA KANE GATANU ARIKO WIHANGANE BAZOTSINDWA MW’IZINA RYA YESU!

Hanyuma y’ivyo nabuja agomwa Yosefu, aramubwira ati: Ngo turyamane. Akama abibwira Yosefu uko bukeye, nawe ntamwumvire ngw’aryamane nawe, canke ngo agumane nawe (Itaguriro 39: 7, 10). Uwu mugore w’umusambanyikazi yarahavuye abeshera Yosefu ivyo atakoze, aramurementaniriza, aramupfungisha. « Ariko Uhoraho aba kumwe na Yosefu, amugirira neza, amuha gutona ku murinzi w’ibohero. Uwo murinzi aha Yosefu kugaba imbohe zose zari mur’iryo bohero, ivyo bakora vyose, niwe yabikoresha. Umurinzi w’ibohero ntiyagira ikintu yibaza ku vyo yamushikirije, kuko Uhoraho yari kumwe nawe, kand’Uhoraho amuha kugira ikiganza ciza kuco akoze cose (Itanguriro 40: 21-23). Aha niho Yosefu yabonekeye ko ar’umwizigirwa, arahava arapfungurwa mbere acika « UMUSHIKIRANGANJI WA MBERE » mur’ico gihugu ca Egiputa (Misri). Ubu Yosefu tuzobonanira mu bwami bw’ijuru, ni byaba bikunda ko twibuka ingorane twaciyemwo, azotuyagira uko vyamugendeye ico gihe. Weho se muhungu we, bimeze bite? Mbese mweho bashiki bacu, mwumva kwihangana mukamirira kure abashaka kubagusha mu caha, har’ico bibabwira?

WIHANGANE BAZOTSINDWA MW'IZINA RYA YESU!

Si Yosefu vyahikiye gusa. Umuntu w’Imana Nehemiya, yagiriraniye ikibazo gikomeye n’abanyapolitike bo mu gihe ciwe. Abagabo bitwa ba Sanibalati, Tobiya na Geshemu baramwikomye bamuhora ngo n’uko ariko arubaka uruzitiro rw’igisagara c’Imana Yerusaremu batazi uwamutumye, kandi uruhusha yaruhawe n’umwami kubw’ububasha bw’Imana yiwe. Nehemiya yabonye bamumereye nabi, bamuhamagara bungikanya ngo n’aze bagire ibiganiro kugira ngo ntagire ingorane, araheza abatumako intumwa ngo: Mut’ariko arakora igikorwa gihambaye, muti Ntiyota igikorwa ngo gihagarare, ngw’amanuke  abasange iyo. Nehemiya arabandanya ati: Bantumako bartyo incuro zine nanje ngenda mbishura kwa kundi nyene. Ubugira gatanu Sanibalati asubira kuntumako umuntu wiwe kuno nyene, amurungikana ibaruwa ipfunguye yanditsemwo ngo: Mu bihugu vyose hakwiye igihuha, kandi na Geshemu aravyemeza yuko wewe n’Abayuda mufise imigambi yo kugarariza, kandi ngo nico gituma mwubaka uruzitiro, kandi ngo ugomba kwigira umwami. Bitayeko washizeho na ba kamenyi bo kukwamamaza i Yeruzaremu ngo bavuge ko mu Bayuda har’umwami. Izo nkuru zishobora gushika i bwami; none rero n’uze  tugire ibiganiro.Ndaheza ntuma kumwishura nti  ivyo uvuga ntaho vyigeze kubaho n’ivyo wadukanye gusa. Kuko bose bagomba kuduter’ubwoba, bati bazohava bacik’intege, igikorwa gihagarare. Ariko none Mana undemeshe (Nehemiya 6: 3-9). Ibaze nawe abantu bagutota baguhata ibibazo ijoro n’umutaga, canke umuntu akama ahindura imikenyuro ngo arabe ukuntu yokugusha mu kaga.

Aba bagabo Yosefu na Nehemiya, Mpwemu Yera abashingira intahe nk’abantu bihanganye cane, no mu bihe bikomeye bahagaze nk’abagabo. Ibi vyaranditswe kugira ngo abahungu bacu n’abakobwa bacu bagire imbaraga kubera ibi bishingantahe bizima. Umwansi w’ukuri azoza aguhendahende rimwe, kabiri, gatatu, kandi ni wigira indangare, azoshirwa akweguye. « Mumurwanye mufise ukwizera gushikamye, muzi ko imibabaro ihwanye n’iyanyu, igera kuri bene Data bari mw’isi (1Petero 5: 9). Twese twambaye umubiri, ariko ntitwobigira urwitwazo. Wibuke isezerano ngo: « Wame wihangana gushitsa ku gupfa, nanje nzoguha urugori rw’ubugingo » . (Ivyahishuwe 2: 10), mw’izina ryera rya Yesu. Amen.

Publié dans : Non classé | le 24 juillet, 2016 |Pas de Commentaires »
123456...10

islamsoufi |
Jésus-Christ sauve |
SEMEZ MA PAROLE |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | J'aimerais devenir musulmane
| lemauxamandine
| Blog du niveau intermédiaire